SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Nebankovní půjčky podnikatel

Nebankovní půjčky podnikatel je závazkový právní vztah. Jeho předmětem je převedení věci určené podle druhu (například financí) věřitelem dlužníkovi, přitom se dlužník zároveň zavazuje vrátit závazek stejného druhu po uplynutí sjednané doby resp. po požádání. Při nebankovní půjčce uzavíráte smlouvu o nebankovní půjčce, kterou upravuje občanský zákoník.

Nebankovní půjčka - základ

Základem nebankovní půjčky je věc, která je určena podle typu (ne věc určena jednotlivě, čili individuální), například jde o cukr, peníze, pšenici. Předmětem nebankovní půjčky nemůže být např. nemovitost, jelikož nemovitost je věc určena individuálně. Nejčastějším předmětem nebankovní půjčky jsou peníze, finance, velmi častým předmětem nebankovní půjčky jsou i potraviny na vaření, které chybí v daném okamžiku v domácnosti. Sportovní vybavení, DVD, auta - to není nebankovní půjčka v právním smyslu, jelikož se v těchto případech půjčuje věc, která je určena individuálně. Vždy je třeba vrátit přesně tu samou věc, kterou jste si půjčili. Ačkoliv různé firmy, které půjčují takové předměty, se označují jako "půjčovny" a svoji činnost označují jako "půjčování", v právním smyslu jde o nájem (§ 663 občanského zákoníku), a ne o nebankovní půjčku.

Nebankovní půjčka - dlužník

Dlužník nemusí vrátit tu samou věc, kterou si půjčil, ale pouze věc stejného druhu a ve stejné jakosti a stejném množství, jakou byla ta vypůjčená (musí vrátit podobnou, nikoliv stejnou, věc). V případě že by musel vrátit jinou konkrétní věc, tak by nešlo o nebankovní půjčku. Šlo by o smlouvu záměny dle občanského zákoníku. Pokud by vracel stejnou věc, nešlo by o nebankovní půjčku, ale o výpůjčku dle občanského zákoníku. V každém případě je však při nebankovní půjčce dovoleno vrátit místo totožné věci věc lepší kvality, než měla původní věc.

Nebankovní půjčka - smlouva

Čas podpisu smlouvy. Smlouva o nebankovní půjčce je reálná smlouva (není to smlouva konsensuální). To znamená, že smlouva vznikne až momentem předáním zapůjčené věci. Jestliže se jedná o peníze, za faktické předání věci považujeme i bezhotovostní převod peněz.

Nebankovní půjčka může být podepsána za úplatu nebo zadarmo. Při nebankovní půjčce peněžité se smluvené úplaty nazývají úroky. Při nebankovní půjčce nepeněžité (při nebankovní půjčce věci jiné, než jsou peníze) se odplata nazývá nájemné nebo úroky (tento výraz se ale obvykle užívá v souvislosti s nájemními smlouvami). Místo úroků je možné při nebankovní půjčce nepeněžité dohodnout přiměřené větší množství, nebo věci kvalitnější, vždy stejného druhu.
Dlužník je povinen platit úroky pouze tehdy, pokud se na nich dohodli. Výšku úroků Občanský zákoník neupravuje.

Nebankovní půjčka - čas

V případě že se věřitel s dlužníkem dohodli na termínu splacení nebankovní půjčky, půjčenou věc je potřeba vrátit v dohodnutém datu. Pokud se na termínu věřitel s dlužníkem nedohodli, půjčenou věc je potřeba vrátit ihned, když věřitel požádá. Splatnost nebankovní půjčky se sjednává i formou měsíčních splátek.
Nesplacení, úroky z prodlení


Když dlužník věc nevrací v dohodnutém termínu, věřitel od něj může požadovat úroky z prodlení). Nesplacenou nebankovní půjčku lze soudně vymáhat žalobou. Věřitel dokazuje u soudu, že smlouva o nebankovní půjčce byla uzavřena, a také to, že věřitel peníze dlužníkovi skutečně předal (dokazuje to např. potvrzení o předání peněz).
Úvěr, který je podobný půjčce

Nebankovní půjčka - úvěr

Úvěr je půjčce velmi podobný produkt. Je upraven v Obchodního zákoníku. Nebankovní půjčce (smlouvě o nebankovní půjčce) se podobají jiné produkty: výpůjčka (smlouva o výpůjčce), nájem (nájemní smlouva) nebo Směnná smlouva o spotřebitelském úvěru. Úvěr se od nebankovní půjčky liší především: předmětem úvěru jsou vždy jen peníze, úvěr je konsensuální smlouva, to znamená, že úvěr vzniká uzavřením smlouvy. Ne až předáním peněz. Smlouva o úvěru musí zavazovat dlužníka platit úroky. Pokud se podle smlouvy o úvěru nemá platit žádný úrok, jedná se o nebankovní půjčku, ne o úvěr).