SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Půjčovna dodávek Praha

3. Nájemce je povinen dodržovat obecně platné podmínky používání vozidel na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu a příslušné bezpečnostní předpisy ČSN. Nájemce je povinen chovat se k svěřenému vozidlu důstojně a ohleduplně a dbát, aby nedocházelo k neúměrnému optrebovaniu či zničení jednotlivých fukčných částí vozidla a zajistit, aby během doby pronájmu nebylo pronajaté vozidlo používané provozovány:
a) pro přepravu zboží v rozporu s celními předpisy a ani žádný jiný nelegální účel
b) pro přepravu cestujících nebo majetku za úplatu - přímou nebo nepřímou
c) na pohánění nebo tažení jakéhokoli vozidla nebo přívěsu, aby vozidlo nebylo používané jako
pracovní stroj
d) v rámci automobilových sportovních a soutěžních akcí
e) žádnou jinou osobou než je nájemce nebo jiná osoba určená nebo zaměstnána nájemcem, kterou
schválil pronajímatel, a která má v době pronájmu věk min.21 let a je min.1 kalendářní rok držitelem předepsaného řidičského oprávnění
f) do zemí bývalých států SSSR, Jugoslávie, Rumunska, Bulharska, Albánie (cesta s vozidlem do zahraničí obecně je možná jen s písemným souhlasem pronajímatele.)
Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli:
a) nájemné za dobu používání vozidla podle nájemní smlouvy
b) všechny pokuty a soudní výdaje spojené s parkováním vozidla, dopravními přestupky nebo jinými přestupky podle zákona uložených na předmětné vozidlo během doby, kdy nájemce využíval předmětné vozidlo
c) veškeré náklady pronajímatele včetně poplatků vynaložených pronajímatelem v souvislosti s vymáháním plateb nájemcem jakož i výdajů pronajímatele spojených s případným vydáním vozidla.
V případě prodlení nájemce s placením plateb dohodnutých v nájemní smlouvě a těchto VSP je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Půjčovna dodávek

Více viz odkaz: Půjčovna dodávek Praha