SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku se provádí i při stavbě nové budovy. Je důležité především proto, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od hranice pozemku, ale také od sousedních staveb. Tyto minimální vzdálenosti jsou upraveny zákonem. Aby mohl projektant stavbu správně situovat jak polohově, tak výškově, potřebuje vytvořit mapový podklad pro stavební projekt s geodetickým polohovým a výškovým zaměřením pozemku.
Změna tvaru pozemku

Změna tvaru pozemku se nejčastěji řeší kvůli tomu, aby hranice mezi sousedními pozemky měli jednoduchý tvar, nebo aby se pozemky dali smysluplnější a účelnější využít. Geodet provede označení změněných hranic pozemků, následně je geodetické zaměření a vyhotoví geometrický plán.
Rozdělení či oddělení pozemku

Řeší se zpravidla v situacích, kdy chcete pozemek prodat, darovat nebo jím vypořádat podílové spoluvlastnictví. Geodet v tomto případě provede označení nových hranic pozemků, které budou rozdělovat existující pozemek. Následně geodeticky zaměří nové hranice a vyhotoví geometrický plán pro rozdělení pozemku. Podle něj se nové hranice zaznamenají do katastru nemovitostí.
Co je to geometrický plán

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti, který vypracuje geodet. Používá se pro účely katastru nemovitostí. Tvoří nedílnou součást resp. přílohu právní listiny , podle níž se v katastru nemovitostí provádějí změny.

Jeho provedením a schválením příslušným katastrálním úřadem však automaticky nedochází k zápisu a zobrazení změny, ke které v geometrickém plánu došlo. K zápisu změny a její zobrazení dojde až po podání žádosti vlastníkem. Žádost musí vlastník podat na příslušném katastrálním pracovišti.
Zaměření pozemku a věcné břemeno

V případě, že se věcné břemeno týká celou parcelu, služby geodeta nebudete potřebovat. Do katastru tuto informaci zapíšete pomocí smlouvy. Práci geodeta budete potřebovat tehdy, jestliže se věcné břemeno vztahuje pouze k části parcely . V tomto případě musí geodet zaměřit tu část pozemku, na kterou se věcné břemeno vztahuje. Po zaměření následuje vypracování geometrického plánu.
Co vše je potřebné pro zaměření pozemku

Aby mohl být pozemek správně zaměřen, je třeba pořídit aktuální i historické mapové podklady a také informace o průběhu hranic pozemků, které se dají získat na katastrálním úřadě. Podklady si můžete vyžádat sami, avšak zpravidla se tohoto úkolu ujímá geodet, kterého jste si objednali.

Postup při vytyčování záleží na podkladech, které jsou k dispozici na katastru nemovitostí. Při vytyčování je nutné provést přípravné zaměření skutečného stavu terénu, následně se naměřené hodnoty porovnají s podklady z katastru a připraví se vytyčovací prvky. Geodet musí o změnách prokazatelně informovat všechny vlastníky, kterých se změna týká.