SEZNAMKA
Hledám lásku
F SEZNAMKA
Sociální sítě
PRO ZADANÉ
Pro nevěrné
HANDICAP
Pro postižené
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
IT inzerce

Zaměření pozemku, geometrický plán, geodetické práce

 

Zaměření pozemku - Geodetické práce vyhotovují geodeti, pokud mají na to oprávnění podle živnostenského zákona. Náležitosti jednotlivých odevzdaných geodetických prací musí být v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými předpisy geodézie a katastru. Tento soulad se ověřuje autorizačním ověřením. Autorizační ověření geodetických prací provádí autorizovaný geodet .

Autorizační oprávnění pro práce v katastru nemovitostí uděluje Úřad geodézie kartografie a katastru po dosažení VŠ vzdělání, získání potřebné praxe 5 let v oboru a po absolvování kvalifikační zkoušky. Oprávnění pro ověřování geodetických prací v katastru nemovitostí podle §6 zákona 215/1995 písm. a.) - e.) má označení typ A. Tomuto oprávnění podléhají geodetické práce, které se následně přebírají do dokumentace katastru nemovitostí a to geometrický plán , vytyčení hranice pozemku, geodetické činnosti pro pozemkové úpravy, zřizování geodetických bodů a vyhotovování státních mapových děl.

Geometrický plán - Autorizační oprávnění pro práce v inženýrské geodézii uděluje Komora geodety a kartografů po dosažení VŠ vzdělání, získání potřebné praxe 5 let v oboru a po absolvování kvalifikační zkoušky. Oprávnění pro ověřování geodetických prací v investiční výstavbě podle §6 zákona 215/1995 písm. f.) - j.) má označení typ B. Tomuto oprávnění podléhají geodetické práce v investiční výstavbě a to geodetické podklady pro projektování staveb, vytyčovací sítě, geodetické podklady na územní řízení, zřizování geodetických bodů, vytyčování staveb, měření posunů a deformací staveb, měření geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení jako jsou jeřábové dráhy.
Autorizovaný geodet , který úspěšně absolvoval obě kvalifikační zkoušky má právnenie na ověřování podle celého §6 zákona 215/95, toto oprávnění má označení typ C.

Geodetické práce - Autorizovaný geodet , který má ze zákona právo autorizaci ověřovat geodetické práce v katastru nemovitostí a geodetické práce v investiční výstavbě (inženýrská geodézie) je členem v Komoře geodetů a kartografů.

člen Komory geodetů a kartografů člen Komory geodetů a kartografů

Komora je samosprávná stavovská organizace, která sdružuje geodety a kartografů, kteří autorizaci ověřují vybrané geodetické a kartografické činnosti. Geodeti, který nejsou členy Komory a nemají oprávnění Autorizace ověřovat geodetické práce musí před předáním těchto prací zajistit jejich ověření u autorizovaného geodeta.